11. Maj 2023 · Copydan Tekst & Node

Aftaler og vederlag er stadig vejen frem for danske rettighedshavere og brugere

DSM-direktivet: Kulturministeriets lovforslag bakker op om den danske aftalelicens og lægger op til nye udvidelser, der moderniserer ophavsretsloven og taler ind i de modeller, vi allerede har i Danmark. Vi går tæt på lovforslaget og den betydning, det får for rettighedshavere i Tekst & Nodes regi her.

10 år efter den første meddelelse fra EU-Kommissionen omkring en kommende reformering af ophavsretten er vi i mål i Danmark. Anden og sidste del af det danske lovforslag, der skal sikre implementeringen af DSM-direktivet, blev fremsat den 3. maj 2023:

”Mere end et årti efter det omfattende reformarbejde blev igangsat i EU, ser vi endelig, hvilken betydning det vil have for den danske lovgivning – og de danske rettighedshavere,” fortæller Anders Kristian Rasch, direktør for Copydan Tekst & Node, og fortsætter:

”Heldigvis cementerer lovforslaget den særlige nordiske model med aftalelicens, som har virket i mere end 40 år til gavn for både brugere og rettighedshavere. Den danske implementering lægger ydermere op til en modernisering af den danske ophavsretslovning med mere fremtidssikrede udvidelser, der bl.a. dækker alle former for indhold på internettet også,” siger Anders Kristian Rasch.

Dansk implementering tager højde for danske forhold

Lovforslaget sætter punktum for en intens lobbyindsats igennem de sidste 10 år. Sammen med vores nordiske søsterorganisationer og netværket i IFRRO har Copydan Tekst & Node arbejdet målrettet for at sikre, at lovgiverne i Europa også tager højde for de velfungerende modeller, der allerede eksisterer i Norden.

”Vi har heldigvis oplevet støtte og opbakning fra bl.a. den danske regering, og det betød i første omgang, at vi kunne ånde lidt lettet op, da man i vedtagelsen af DSM-direktivet i EU tilbage i 2019 inkluderede en mulighed for, at den enkelte medlemsstat kunne vælge at gennemføre reglerne på en måde, så kollektive aftaler og licenser med rettighedshaverorganisationer får forrang, ”fortæller Anders Kristian Rasch.

Det var dog først med lovudkastet i marts måned og nu med det endelig lovforslag her i maj, at man med sikkerhed kunne se, hvad der blev lagt op til i den danske implementering:

”Kulturministeriet har været lydhør og har udnyttet de valg, der var i forhold til den danske implementering og har udfærdiget lovforslaget på en måde, som taler ind i det eksisterende system med frivillige aftaleløsninger. Det er en stor lettelse,” forklarer Ander Kristian Rasch.

”Kulturministeriet har været lydhør og har udnyttet de valg, der var i forhold til den danske implementering og har udfærdiget lovforslaget på en måde, som taler ind i det eksisterende system med frivillige aftaleløsninger. Det er en stor lettelse.”

Anders Kristian Rasch
Direktør for Copydan Tekst & Node

 

Kompensation fortsætter på undervisningsområdet
Martin Kyst, der er juridisk afdelingschef hos Copydan Tekst & Node, er én af de centrale kræfter, der har fulgt implementeringen af direktivet helt tæt. Han forklarer, at selvom direktivets artikel 5 indeholder en undtagelsesbestemmelse, så indeholder det også en mulighed for at gøre brug af licens- og kompensationsmodeller. Derfor er det danske lovforslag formuleret på en måde, så det ikke kommer til at have en indflydelse på de danske rettighedshavere på undervisningsområdet:

”Ændringerne i ophavsretslovens § 13, der specifikt omhandler anvendelsen af værker i undervisningen, slår fast, at aftalelicensordningen gøres til hovedreglen – og således har forrang frem for en undtagelsesbestemmelse,” forklarer Martin Kyst. Han fremhæver også det positive i, at lovforslaget fastholder et fokus på kompensation til rettighedshaverne:

”Lovforslaget cementerer, at selv i de særtilfælde, hvor der ikke vil kunne tilbydes passende licenser, og hvor undtagelsesbestemmelsen derfor træder i kraft, så vil der blive stillet krav om kompensation til rettighedshaverne. Det er helt afgørende for alle de rettighedshavere, vi repræsenterer,” forklarer Martin Kyst.

Modernisering af loven

I det over 100 sider lange lovforslag er det værd at fremhæve især to kærkomne udvidelser, som Copydan Tekst & Node aktivt har plæderet for.:   

”Som noget nyt på undervisningsområdet er der nu tale om ’offentliggjorte værker’ og ikke bare ’udgivne værker’ således, at alle former for indhold på internettet også omfattes. Derudover udvides bestemmelsen til også at omfatte ”tilgængeliggørelse for almenheden”, forklarer Martin Kyst og fortsætter:

”Begge disse udvidelser er med til at fremtidssikre det velfungerende aftalelicenssystem i Danmark, og give os hos Copydan Tekst & Node bedre muligheder for at kunne imødegå den teknologiske udvikling og brugernes behov, når vi indgår aftaler med undervisningsinstitutionerne.”

Lovforslaget indeholder også en tredje udvidelse, der vedrører ophavsmændenes kontrol med deres værker, idet muligheden for at nedlægge forbud mod anvendelsen af ens værker på hele erhvervsområdet bliver udvidet – jf. ophavsretslovens § 14.

 

”Begge disse udvidelser er med til at fremtidssikre det velfungerende aftalelicenssystem i Danmark, og give os hos Copydan Tekst & Node bedre muligheder for at kunne imødegå den teknologiske udvikling og brugernes behov, når vi indgår aftaler med undervisningsinstitutionerne.”

Martin Kyst
Juridisk afdelingschef hos Copydan Tekst & Node

 

Øvrige nedslag i lovforslaget
Udover formuleringerne i relation til § 13 og de tre nye udvidelser, berører lovforslaget også en del øvrige områder, hvoraf særligt tre skal nævnes her:

I afsnittet om værker, der ikke længere er i handel, de såkaldte ’Out of commerce’-værker introduceres nye regler for aftalelicens for denne type værker. Noget, som Martin Kyst dog ikke forventer vil ændre markant på Tekst & Nodes administrative praksis:

”Det er jo som udgangspunkt positivt, at der introduceres nye aftalelicensmuligheder. Men vi har i forvejen ret velfungerende klareringsmuligheder for denne type værker i forhold til § 50 stk. 2, og vores digitaliseringsprojekter. Så spørgsmålet er, om ikke de omfattede institutioner fortsat vil benytte sig af den eksisterende praksis. ”

Lovforslaget berører også spørgsmålet om ophavsrettens overgang til andre, det såkaldte kapitel 3, der omhandler overdragelse af ophavsret i forbindelse med fx udgivelser. Et relevant emne for alle, der skaber tekster og noder – Men noget, som primært håndteres i regi af de enkelte medlemsorganisationer bag Copydan Tekst & Node.

Betaling for brugen af data er afgørende
Sidst, men ikke mindst, indeholder lovforslaget et afsnit om Tekst og datamining (TDM) – noget, der højaktuelt i en tid, hvor data og indhold bruges på nye måder i både forskningsverdenen og i det private erhvervsliv. Det er en udvikling, som direktør Anders Kristian Rasch har fulgt tæt i det seneste år:

”Tekst & Node og hele vores ejerkreds er opmærksomme på udviklingen med AI, TDM og Chatbots, og de store teknologiske tigerspring, vi ser i samfundet lige nu. Data, indhold og ophavsret er en helt central del af den udvikling, og vi er glade for at se, at TDM også behandles i den danske implementering af DSM-direktivet,” fortæller Anders Kristian Rasch og fortsætter:

”Det giver mening at overføre nogle af de principper, som man allerede kender fra eksisterende aftaler, til dette nye område også – så vi sikrer, at dem, der bruger data til at skabe nye produkter og services, også betaler for brugen af data,” fortæller Anders Kristian Rasch, og understreger, at det også er et felt, som hver enkelt medlemsorganisation bag Copydan Tekst & Node forholder sig til separat.

Det endelige lovforslag blev fremsat i starten af maj, og det behandles nu i Folketinget med henblik på at få det vedtaget inden sommerferien.