Menu

Omsætningskrav for danske udgivere

Copydan Tekst & Node har indført et omsætningskrav for danske udgivere i forbindelse med udbetaling af kopieringsvederlag på uddannelsesområdet. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for dig som udgiver.

I juni 2022 blev der vedtaget en ændring i Copydan Tekst & Nodes fordelingspolitik, der betyder, at udgivere fremover skal kunne dokumentere øvrig relevant indtægt i deres udgivervirksomhed for at kunne modtage kopieringsvederlag.

Kravet om omsætning – udover det vederlag, der kommer fra Copydan Tekst & Node – medfører også en præcisering af forholdet mellem kopieringsvederlag og øvrig indtægt. Således kan et vederlag fra Tekst & Node maksimalt udgøre 80 %, eller fire gange så meget, som udgivers øvrige relevante indtægter det seneste år.

Ændringen har betydning for udbetalingen på uddannelsesområdet, der finder sted i 2023 og frem. Omsætningskravet vedrører kun danske udgivere, og omfatter ikke vederlag til udenlandske udgivere, eller vederlag, som man modtager i egenskab af autor (forfatter, journalist, komponist, illustrator m.fl.). Man vil derfor få udbetalt autorvederlag som vanligt.

 

Fjerdedelsprincippet – det betyder omsætningskrav i praksis for dit vederlag
Vederlaget fra Copydan Tekst & Node kan maksimalt udgøre forholdet 1:4. i forhold til udgivers øvrige indtægter. Dvs. at for hver krone, man som udgiver har i relevant indtægt, vil man være berettiget til maksimalt 4 kroner i kopieringsvederlag.

Overskrider vederlaget fra Copydan Tekst & Node denne 80 pct.-grænse, og er forholdet i den faktiske fordeling f.eks. 1:5, reduceres vederlaget det pågældende år med en procentsats svarende til, at det maksimalt udgør fire gange så meget som øvrige relevante indtægter.

Kan man som udgiver ikke dokumentere øvrig relevant indtægt, bortfalder vederlaget helt.

Der er altså flg. scenarier:

  • Vederlag justeres ikke: Udgiver har – og kan dokumentere – andre indtægter, og de udgør mere end en fjerdedel af det beregnede vederlag.
  • Vederlag justeres: Udgiver har – og kan dokumentere – andre indtægter, men de udgør mindre end en fjerdedel af det beregnede vederlag. Fjerdedelsprincippet bliver aktuelt, og vederlaget justeres.
  • Der udbetales ikke vederlag: Udgiver har ingen øvrige relevante indtægter i sin udgivervirksomhed, og der udbetales ikke vederlag for kopiering.

I Tekst & Nodes fordelingspolitik kan du læse mere om definitionen på øvrige relevante indtægter

 

Administrativ proces og dokumentationskrav
I praksis administreres omsætningskravet ved, at udgivere ved slutningen af kalenderåret kan blive kontaktet af Tekst & Node. Forud for udbetalingen i 2023 bedes der om dokumentation på indtægt i det forudgående år, og den kommende udbetaling i 2023 vil altså blive sammenholdt med indtægter i kalenderåret 2022.

Praksis for 2023-udbetalingen
Ikke alle danske udgivere, som står til at skulle modtage vederlag på uddannelsesområdet i 2023, vil blive kontaktet med et dokumentationskrav.

  • Udgivere, som står til at få udbetalt vederlag på under 100.000 kr., kan blive bedt om at indsende dokumentation over de øvrige relevante indtægter i 2022 i form af en tro og love-erklæring. 
  • Alle udgivere, som står til at få udbetalt over 100.000 kr. i vederlag, vil blive bedt om at indsende dokumentation over de øvrige relevante indtægter i 2022 i form af en revisorerklæring.


Udgivere får direkte besked i E-Boks, hvis de skal indsende dokumentation. Der står tydeligt i vores henvendelse, hvilken én af de to typer dokumentation, der skal indsendes.

Tro og love-erklæring samt revisorinstruks kan downloades her på siden. Dokumentation sendes til dokumentation@tekstognode.dk.


Har du ingen anden relevant indtægt, indsendes dokumentationen naturligvis ikke, og vederlaget bortfalder.

Af rent administrative årsager, vil vi dog bede dig melde tilbage til os, hvis der ingen indtægter er i udgivervirksomheden. Meld tilbage til os på dokumentation@tekstognode.dk.

 

Deadline for dokumentation i 2023
Når du har indsendt dokumentation, vil vi behandle din sag og udbetale et evt. vederlag.

Skal du nå at have din sag færdigbehandlet inden udbetalingen d. 3. onsdag i februar, skal dokumentationen være os i hænde senest d. 25. januar 2023.

Når du det ikke til medio januar, kan du også indsende dokumentation herefter, da vi løbende sagsbehandler og udbetaler evt. vederlag i vores månedlige opsamlingsudbetalinger.

Den absolut sidste frist for indsendelse af dokumentation er imidlertid d. 15. maj 2023.
Fremsender du ikke den ønskede dokumentation inden den dato, så mister du retten til vederlag i det pågældende år.

Alle vederlag, som ikke udbetales grundet omsætningskrav – uanset om det er på grund af manglende dokumentation eller efter justering af vederlag – vil indgå i det efterfølgende års fordeling.

 

Har du spørgsmål?

  • Spørgsmål vedr. vores fordelingspolitik rettes til vicedirektør Stefan Eland Kristensen på sek@tekstognode.dk.
  • Spørgsmål vedr. dokumentationskrav og administrative processer rettes til afdelingschef for Research & Dokumentation, Vibeke Andersen, på va@tekstognode.dk.