Vidste du:

Vi fordeler vederlag på baggrund af vores kunders aktuelle kopiering

Sådan læser du din udbetalingsspecifikation

Din udbetalingsspecifikation indeholder detaljerede informationer om de værker, der har udløst vederlag. Her kan du se, hvordan specifikationen er opbygget.

Om din specifikation

Din udbetalingsspecifikation indeholder kun information om de værker, der har udløst vederlag i pågældende år. Der er altså ikke tale om en oversigt over din samlede produktion.

Vi sender udbetalingsspecifikationen til din e-Boks i forbindelse med udbetalingen. Derudover kan du finde alle dine tidligere specifikationer på vores online selvbetjening, C-Selv.

Specifikationen er opdelt i 4 kolonner, der tilsammen giver et billede af, hvilke tekster der har udløst vederlag på hvilke uddannelsesområder, hvad vederlaget beløber sig til, og i hvilken egenskab du modtager vederlaget.

 

Beskrivelse: Værksoplysninger og uddannelsesområder

Kolonnen ’Beskrivelse’ indeholder information om de tekster, der har udløst vederlag, og på hvilket uddannelsesområde kopieringen har fundet sted.

Værkstitel
Øverst på hver af posterne står titlen på det kopierede værk. Denne fremstår med fed skrift og understreget. Uanset om der er tale om et værk, du selv har skrevet, eller et værk, du har bidraget til, så vil værkstitlen fremgå her.

Hvis værket har en undertitel, vil denne stå umiddelbart under værkstitlen og være fremhævet med fed skrift.

Bidrag
Hvis du har bidraget til et samleværk eller lignende, fx en antologi, sangbog eller et tidsskrift, vil titlen på dit bidrag fremgå under værkstitlen – understreget og i kursiv – hvis skolen har oplyst os om det.

Det kan være, at din tekst er opført på specifikationen som et bidrag til værket ”Uoplyst titel”.
Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at identificere, hvilket værk en kopieret tekst stammer fra.

Uddannelsesområde
Under hvert værk og bidrag kan du se, hvilken skoletype kopieringen er foretaget på.

Er du arving eller befuldmægtiget, vil navnet på ophavsmanden fremgå i forlængelse af skoletypen.

Er du udgiver, skal du være opmærksom på, at vederlag for kopiering på universiteter også dækker over interurbant udlån.

 

Type: Tekst, billede, udgiver, arving

I kolonnen ’Type’ kan du se, i hvilken egenskab du modtager vederlaget – som forfatter, illustrator, udgiver, arving eller befuldmægtiget.

Særligt for musikrettighedshavere
Kategorien ’Tekst’ dækker også over vederlag for nodemateriale.

Betegnelsen ’forlag’ dækker værker, som du ikke selv har udgivet, men som du har musikrettighederne til.

 

År og beløb

Her kan du se, hvilket år vederlaget er fordelt.

Der kan være vederlag i din specifikation, der stammer fra de sidste to års udbetalinger. De beløb udbetales først nu, da de enten ikke hidtil har oversteget Tekst & Nodes udbetalingsgrænse på 100 kr., eller fordi vi ikke tidligere har haft dine udbetalingsoplysninger.

I den sidste kolonne, ’Beløb’, kan du se, hvordan dit vederlag fordeler sig if. til værker og uddannelsesområder.

 

Særligt for udgivere – mulig reduktion i det samlede vederlag

Er du medlem af en organisation?
Udgiverorganisationerne, der står bag Copydan Tekst & Node, har mulighed for at trække en mindre procentdel af deres medlemmers vederlag til dækning af administrative omkostninger.

Hvis det er tilfældet for dig, vil både det fratrukne beløb og din organisation fremgå af specifikationen.

 

Omsætningskrav for danske udgivere
Udgivere skal kunne dokumentere øvrige indtægter i deres udgivervirksomhed for at kunne modtage kopieringsvederlag på uddannelsesområdet.

Kravet om omsætning i udgiverpraksis medfører også, at et vederlag fra Tekst & Node maksimalt kan udgøre 80 %, eller fire gange så meget, som udgiveres øvrige indtægter det seneste år.

Er dit vederlag justeret på baggrund af disse principper, vil det fremgå af specifikationen.

 

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.