En ændring i fordelingspolitikken på uddannelsesområdet betyder, at der indføres et indtægtskrav til danske udgivere. Ændringen medfører, at vederlaget fra Tekst & Node maksimalt kan udgøre fire gange så meget som de øvrige indtægter.

Udgivere skal kunne dokumentere øvrige indtægter i deres udgivervirksomhed– udover det vederlag, der kommer fra Copydan Tekst & Node. Den 29. juni blev der på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at indføre et indtægtskrav i Copydan Tekst & Nodes fordelingspolitik, der får betydning for alle danske udgivere, der modtager kopieringsvederlag fra uddannelsesområdet fra Tekst & Node.

Den del af vederlagsudbetalingen, som tilfalder autorerne – der bl.a. består af forfattere, komponister og illustratorer – berøres ikke.

Ændringen betyder, at for at danske udgivere kan modtage vederlag fra Copydan Tekst & Node, må dette vederlag maksimalt udgøre 80 pct. af udgiverens samlede indtægter det seneste år; dette svarer til, at vederlaget fra Copydan Tekst & Node maksimalt må udgøre fire gange så meget som de øvrige indtægter. Overskrider vederlaget fra Copydan Tekst & Node denne 80 pct.-grænse, reduceres udgiverens krav på vederlag det pågældende år med en procentsats svarende til, at vederlaget fra Tekst & Node udgør fire gange så meget som de øvrige indtægter.

Indtægtskravene vil have betydning for den fordeling og udbetaling, der finder sted i 2023 og frem.

 

Administrativ praksis

Indtægtskravene til udgiverne betyder, at man forud for udbetalingen hvert år skal kunne dokumentere indtægterne i det forudgående år. Udbetalingen i 2023 vil f.eks. blive sammenholdt med indtægterne i 2022.

I praksis administreres indtægtskravet ved, at udgivere ved slutningen af et kalenderår vil blive kontaktet af Tekst & Node og bedt om dokumentation. Ved udsigt til en udbetaling af vederlag på under 100.000 kr., vil man skulle indsende en tro- og loveerklæring sammen med en opgørelse over de øvrige indtægter i det aktuelle år. Står man til at få udbetalt over 100.000 kr. i vederlag, vil man blive bedt om at indsende en revisorpåtegnet opgørelse over de øvrige indtægter det aktuelle år

På vores hjemmeside vil man fra efteråret 2022 kunne finde yderligere information om den administrative praksis.

Se Copydan Tekst & Nodes fordelingspolitik her.


For yderligere oplysninger kontakt:

Stefan Eland Kristensen, vicedirektør Copydan Tekst & Node sek@tekstognode.dk

Del denne artikel
Vidste du:

Vi fordeler vederlag på baggrund af vores kunders aktuelle kopiering