Menu

Vederlag fra Nota

Tekst & Node har indgået en administrationsaftale med Nota, som sikrer vederlag til rettighedshavere for udlån gennem Notas service. Aftalens vilkår omfatter udlån gennem Notas service fra den 11. oktober 2018 og fremadrettet.

 

Aftalen sikrer vederlag, når Nota, der er en offentlig institution, fremstiller og udlåner e-bøger, lydbøger, hybridbøger og lignende formater til syns- og læsehandicappede brugere.

I nogle tilfælde står Nota selv for at producere et tilgængeligt format af et værk til deres brugere – i andre tilfælde får de fra forlagene leveret filer af værker, som allerede er udgivet i et kommercielt tilgængeligt format. I begge tilfælde sikrer aftalen rettighedshaverne vederlag.

Nota betaler pr. udnyttelse af et værk og er for udlån tilbage i 2018 blevet opkrævet hhv. 12. kr. og 7. kr. pr. udnyttelse. De to priser er fastsat ud fra flg. faktorer:

 

  • 12 kr. pr. udnyttelse af et tilgængeligt format, når det tilgængelige format er udgivet kommercielt.
  • 7 kr. pr. udnyttelse af et tilgængeligt format, når det tilgængelige format ikke er udgivet kommercielt.


Priserne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 11. oktober 2018 og er i den bagudrettede afregning blevet indeksregulereret hvert år – første gang var d. 1. januar 2019. Taksterne i 2024 er hhv. 13,78 kr. og 8,03 kr.


Vær opmærksom på:
Hvis et forlag ønsker afregning via den høje takst, skal forlaget indgå en separat rammeaftale med Nota, hvori de dels indestår for samtlige rettigheder til det enkelte tilgængelige format og dels leverer det enkelte tilgængelige format (masterfilen) til Nota uden tekniske beskyttelsesforanstaltninger således, at Nota kan foretage tilgængelighedstilpasninger.

 

Hvem er omfattet af aftalen
Alle Tekst & Nodes medlemsorganisationer har tilsluttet sig vilkårene for denne administrationsaftale på vegne af alle deres medlemmer.

Rettighedshavere, som ikke er organiserede, er også automatisk omfattet af aftalens vilkår. Vi fordeler vederlag til alle rettighedshavere, uanset om man er organiseret eller ej.

Er man som rettighedshaver ikke organiseret gennem en af vores medlemsorganisationer, og ønsker man ikke at være omfattet af vores aftalevilkår med Nota, kan man henvende sig til os på kontakt@tekstognode.dk eller tlf. 35 44 14 02.


Om fordeling og udbetaling af Nota-vederlag
Som en del af vores administrationsaftale med Nota står Tekst & Node både for at fakturere, fordele og udbetale vederlag for brugen af værker hos Nota.

Afregning og efterfølgende fordeling af vederlag sker begge dele på baggrund af indberetninger fra Nota.

Nota har sendt alle bibliografiske data til Tekst & Node på udlån foretaget i perioden fra 11. oktober 2018 til 31. marts 2023.

Vi udbetaler pt. vederlag for den bagudrettede brug i Q4 2018 og hele 2019 startende med de titler, som har flest udlån. Du kan derfor opleve, at en udbetaling ikke dækker alle udlån i perioden.

Vi vil løbende udbetale vederlag fra Nota, i takt med at værksudlånene registreres i vores database.

Fremadrettet vil Tekst & Node modtage kvartalsvise dataopgørelser fra Nota, som der så løbende faktureres, fordeles og udbetales på baggrund af.

Vi fordeler vederlagene med 50 % til udgiversiden og 50 % til forfattersiden. Vederlag fra Nota bliver udbetalt uafhængigt af kopivederlag fra undervisnings- og sogneområdet.

 

Er du billedautor?
Vores administrationsaftale indebærer også, at vi opkræver vederlag for Notas brug af billedautorers værker. VISDA står imidlertid selv for både fordeling og udbetaling af vederlag til billedautorerne. www.visda.dk


Q&A 

Ophavsretslicensnævnet har i en afgørelse fra 2021 fastsat rammerne for vederlagsbetaling til rettighedshavere for udlån foretaget gennem Nota. Sidenhen er en forhandlingsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Forlag, Dansk Forfatterforening og Copydan Tekst & Node nået til enighed med Nota/STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) om en aftale om både bagud- og fremadrettet betaling for Notas udnyttelse.

Tekst & Node har fået ansvar for at opkræve og derefter fordele vederlagene fra Nota med 50 % til udgiversiden og 50 % til forfattersiden efter fradrag af et administrationsbidrag på mellem 7-8%.

Forfattere, oversættere, billedautorer og forlag er berettiget til vederlag for den udnyttelse, der sker af deres værker gennem Nota. Vederlagskravet omfatter f.eks. eksemplarfremstilling, distribution, download, streaming af lyd- og e-bøger, som Nota anvender i sin serviceforpligtelse over for syns- og læsehandicappede.

Der udbetales ikke vederlag, hvis det tilgængelige format er i punktskrift eller andre formater, der normalt kun anvendes af personer med syns- og læsehandicap.

Billedautorer får udbetalt deres vederlag gennem VISDA. Find svar på www.visda.dk

Nota sender bibliografiske data til Tekst & Node på de forskellige udlån, der er blevet foretaget i perioden fra 11. oktober 2018 til 31. marts 2023. Det er på baggrund af disse data, vi bagudrettet kan registrere og finde frem til, hvilke værker der er tale om, samt hvilke rettighedshavere der står bag. Fremadrettet modtager Tekst & Node kvartalsvise opgørelser fra Nota

Tekst & Node sørger automatisk for at fordele vederlagene fra Nota med 50 % til udgiversiden og 50 % til forfattersiden efter et administrationsbidrag på mellem 7-8 %.

Uanset om man er udgiver eller forfatter, skal man dog være registreret hos Tekst & Node, førend vi kan udbetale vederlaget. På den måde sikrer vi, at vi har de korrekte udbetalingsoplysninger – også fremadrettet. Registrering kan ske her.

Billedautorer kan henvende sig til VISDA for spørgsmål om udbetaling af vederlag. www.visda.dk

I henhold til Lov om Ophavsret § 17 og 17a kan Nota uden samtykke udlåne litterære værker (bøger). Til gengæld er man som rettighedshaver berettiget til kompensation for disse udlån.

Ja. Pengestrømmene fra Nota bliver betragtet som et selvstændigt forvaltningsområde i Tekst & Node, så vederlag herfra vil ikke blive blandet sammen med vederlag fra andre områder, såsom kopiering på grundskoler

Ja, vederlaget fra Nota skal beskattes som et normalt kopivederlag – det vil sige som b-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag. AM-bidraget skal betales af alle typer rettighedshavere – også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere

Der vil medfølge en udbetalingsspecifikation, når du får vederlaget fra Tekst & Node. Her vil du kunne se præcist, hvilke værker der er udlånt via Notas service. Fremgår dit værk ikke – og mener du, at det er blevet udlånt i perioden – skal du henvende dig til os med henblik på afklaring

Fik du læst?

Update: Vederlag fra Nota

Tekst & Node står for at udbetale vederlag for brugen af værker hos Nota – både den fremadrettede brug og den bagudrettede. Første udbetaling af vederlag for den bagudrettede brug forventes i Q1 2024.

Aftale med Nota er på plads

Vi kan nu begynde arbejdet med at sikre udbetalingen af vederlag til rettighedshaverne.

Afgørelse i sagen om afregning af vederlag gennem Nota

Ophavsretslicensnævnet har nu truffet en afgørelse, der sikrer klarhed omkring vederlagsmodellen bag udlån via Nota.